Reklamační řád

IČ: 16770463
DIČ: CZ6911203387
se sídlem: Vršovka 41, 54901 Nové Město nad Metují
zapsané na Živnostenském úřadě v Novém Městě n.M
kontaktní údaje: Milan Švorc
e-mail: milan.svorc@seznam.cz
telefon: 603158333
web: www.cajesvorc.cz

Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonem stanovené době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady s platností od 01.10.2020

V případě uplatnění reklamace může kupující oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
- na emailu novomestskecaje@seznam.cz
- provozovně Zlatá rybka, Husovo náměstí 1236, 54901 Nové Město nad Metují

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit
- reklamované zboží
- nákupní doklad
- popis závady

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Při převzetí zboží ať už osobně či prostřednictvím přepravní služby doporučuje prodávající kupujícímu zboží zkontrolovat. V případě viditelného poškození doporučuje prodávající zboží nepřebírat a s přepravcem sepsat škodní protokol. V případě poškození zásilky nás o této skutečnosti neprodleně informujte. Nejpozději však následující den od převzetí zásilky. Při poškození zásilky Vás laskavě prosíme o zaslání fotografií celkový pohled na zásilku, adresní štítek, vnitřek zásilky včetně výplní a poškozeného zboží na email novomestskecaje@seznam.cz Připojte prosím informaci o počtu a druhu poškozeného zboží. Obratem Vás bude kontaktovat ohledně dalšího postupu.

V případě, že bude kupující zasílat zboží zpět prodávajícímu k následné reklamaci, je kupující povinen zabalit zboží tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození vlivem přepravy. Kupující si je vědom, že v případě nedostatečného zajištění zboží během přepravy může vzniknout poškození, za které prodávající neodpovídá.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či jeho části či vrácením zaplacené kupní ceny případně poskytnutím slevy z kupní ceny.

Nárok na uplatnění reklamace zaniká pokud:
- zboží bylo poškozeno v důsledku vyšší moci
- zboží bylo kupujícím poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
- zboží bylo kupujícím skladováno v jiných podmínkách, než jsou uvedeny na obalu výrobku
- je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva ze zboží
- používáním zboží v podmínkách neodpovídajícím svoji teplotou a vlhkostí podmínkám, které jsou určeny výrobcem

FormularProUplatneniReklamace